7QUOTA66

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 (Quota) ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ที่ https://www.mytcas.com

1. ให้ผู้ผ่านทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ. ในระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com

2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก SCAN QR CODE เพื่อรายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน ในระหว่างวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2566 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 045-319900 ต่อ 118,138