ภาพบรรยากาศในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี