ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565