วันที่ 4 เมษายน 2566 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ พร้อมทีมนำศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาและผลงานวิชาการ มิติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ระหว่างศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

กำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2568 สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลง คือ
- ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และพื้นที่เครือข่าย เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ศึกษาดูงาน การพัฒนางานวิจัย ด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สำหรับบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชราชธานี
- ร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานและบุคลากรร่วมกัน
- จัดทำแผนพัฒนางานเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี