วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้บริการวิชาการแก่สังคม โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืนด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ณ อบต.หนองกินเพล