คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555-2559) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชธานี 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2565  
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2564  
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2563  
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2562  
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2561

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2564  
   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2563  
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2561  

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                   

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565  
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564     
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563    
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ      

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2565      
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2564     
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2563   
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2562
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 

 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565  
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561