ขั้นตอนการขอรับบริการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล 
1. ตรวจสอบวัน เวลาจากปฏิทินด้านล่าง
2. กรุณาจองก่อนใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ หรือยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ