อาจารย์    

 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีการเรียนการสอนภาคทดลองปฏิบัติการพยาบาล (lab)  

           1.1 กรณีมีการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลตลอดทั้งภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่ง ตารางการเรียนการสอนรายวิชาจำนวนการแบ่งกลุ่มนักศึกษา (สัดส่วนอาจารย์: นักศึกษา) ที่ใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

            1.2 กรณีมีการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลนอกตารางการใช้ห้ององปฏิบัติการพยาบาลให้เขียนแบบฟอร์ม (LRC-01) ขอใช้ห้องปฏิบัติการก่อนการใช้ห้อง 5 วันทำการ 

 1. อาจารย์ประจำวิชารับผิดชอบให้นักศึกษาทำความสะอาดตรวจความเรียบร้อยและนับจำนวน อุปกรณ์หลังสิ้นชั่งโมงปฏิบัติทุกครั้งก่อนนําอุปกรณ์ส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 2. หากมีนักศึกษาอุปกรณ์ชํารุดหรือเสียหายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

 

นักศึกษา    

 1. การแต่งกาย แต่งกายให้เรียบด้วยเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่คณะฯ กำหนดติดป้าย ชื่อ เก็บ/รวบผม ให้เรียบร้อย ตัดเล็บสั้น ทุกครั้งที่เข้าฝึกปฏิบัติการพยาบาล  
 2. เก็บกระเป๋าและสิ่งของไว้ในที่จัดไว้ให้ยกเว้นของมีค่า
 3. ถอดรองเท้าและจัดวางให้เป็นระเบียบทุกครั้ง 
 4. ข้อห้าม

                   - ห้ามนําอาหารเครื่องดื่มเข้ามาในห้องปฏิบัติการพยาบาล

                   - ห้ามใช้โทรศัพท์/ถ่ายภาพกิจกรรมการพยาบาล ยกเว้นได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจำกลุ่ม 

                   - ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 

                   - ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ลงบนตัวหุ่นตู้/ฉากหรืออุปกรณ์อื่นๆ 

                   - ห้ามนําวัสดุอุปกรณ์/หุ่น ทุกชนิดออกนอกห้องปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 1. ตรวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้หากพบว่ามีการชํารุดหรือเสียหายให้ รายงานทันทีต่ออาจารย์ประจำกลุ่มหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ พยาบาล
 2. เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติการแล้วให้นําอุปกรณ์ไปทำความสะอาดหรือตรวจสอบความเรียบร้อย รวมทั้งนับจำนวนทุกครั้งก่อนนําอุปกรณ์ส่งคืนที่อาจารย์ประจำกลุ่มหรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 3. ปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า น้ำประปา จัดสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยภายหลังเสร็จสิ้นการฝึก ปฏิบัติการทุกครั้ง
 4. ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการพยาบาลให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาลตรวจสอบความ เรียบร้อยของอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมก่อนทุกครั้ง