หุ่นฝึกการ CPR เด็กแรกเกิด
 
หุ่นฝึกการ CPR เด็กทารกอายุน้อยกว่า 1 ปี
 
หุ่นฝึก CPR เด็กอายุ 3-5 ปี
 
หุ่นฝึก CPR เด็กอายุ 1-3 ปี
 
หุ่นฝึกทักษะการดูแลเด็ก
 
หุ่นฝึกการดูแลเด็กโต