คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ตั้งแต่ปี 2538 ในการ ผลิตบัณฑิตสาขานี้มีความจําเป็นนอย่างยิ่งที่จะต้องมีห้องปฏิบัติการพยาบาล เพื่อให้นักศึกษานําความรู้จาก การเรียนทฤษฎีสู่การฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลต่างๆในแต่ละสาขาย่อยทางการพยาบาลได้แก่การพยาบาล พื้นฐานการพยาบาลมารดาทารกการช่วยคลอดปกติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นการพยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุรวมทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การให้การปรึกษา และการพยาบาล อนามัยชุมชนที่จําลองสถานที่เสมือนจริงของแต่ละสาขาก่อนที่นักศึกษาจะไปฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ใช้บริการในคลินิก (โรงพยาบาล) และชุมชนเพื่อความปลอดภัยและเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับผู้ใช้บริการ 

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี จึงได้มีการพัฒนาให้มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ ระเบียบปฏิบัติการให้บริการเพื่อการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอนของคณะฯ กิจกรรมในการ บริการจากห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและเด็ก ห้องปฏิบัติการ พยาบาลอนามัยชุมชนมาพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการพยาบาล เพื่อให้การบริหารจัดการที่เป็นระบบ ตอบสนองต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนทางการ พยาบาลของรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการบริการวิชาการแก่สังคม คณะฯจึงจัดทำ web site ศูนย์การเรียนรู้ ปฏิบัติการพยาบาล และคู่มือศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให้อาจารย์นักศึกษา และผู้ขอใช้บริการ ใช้เป็นแนวทางในการขอใช้บริการของศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการพยาบาลรวมทั้งจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป