001

คณะพยาบาลศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพ จึงมีการจัดโครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาภายในคณะได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ตามหลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา มีทักษะในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในและภายนอก รวมทั้งกระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย การนำกระบวนการ PDCA ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการทำโครงการพัฒนานักศึกษา และโครงการในรายวิชาเรียน

วันที่ดำเนินการ วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565
สถานที่

 ณ ห้อง slope ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี

ปีการศึกษา  2565