431917883 8025112880835697 2559126894183071907 n

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว การสร้างสัมพันธภาพสื่อสารระหว่างกันในทุกรูปแบบล้วนต้องอาศัยภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในฐานะภาษานานาชาติ วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพหนึ่งที่จะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการทางด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ ส่งผลให้มีชาวต่างชาติเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยราชธานีได้เห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ และมีการจัดสอบ Exit Exam ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะนำผลการสอบดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการจบการศึกษาของนักศึกษา
จากการสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ในปีการศึกษา 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ในขณะที่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ส่วนใหญ่มีความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ Exit Exam และนักศึกษาทุกชั้นปีมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมนานาชาติผ่านเทศกาลต่าง ๆ โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ

วันที่ดำเนินการ จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ และ ระบบ online ผ่าน Zoom
Application
ปีการศึกษา  2566