002

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาดังกล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดโครงการ ENGLISH FOR YOU ขึ้น โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กำหนดกิจกรรมการอ่านคำศัพท์ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กำหนดกิจกรรมการฝึกอ่านบทความนวัตกรรมฉบับภาษาอังกฤษ 3) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กำหนดกิจกรรมการฝึกอ่านบทความวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ และ 4) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กำหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย การสื่อสารภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนประวัติโดยย่อ (Resume) เป็นภาษาอังกฤษ

วันที่ดำเนินการ  เดือนกรกฎาคม 2565 - มกราคม 2566 ในวันพุธ-ศุกร์ ของทุกสัปดาห์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมวันพุธ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมวันพฤหัสบดี และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมวันศุกร์ เวลา 15.00-16.30 น. 
สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
ปีการศึกษา  2565