002

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมเชียร์พัฒนาให้นักศึกษามีทักษะในการเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการปรับตัวและทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership: 4) ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา โดยกิจกรรมในการประชุมเชียร์ประกอบด้วย การฝึกระเบียบวินัยนักศึกษา ระเบียบเชียร์ การฝึกร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย การฝึกร้องเพลงเชียร์ สันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การละลายพฤติกรรม กิจกรรม Freshy night เพื่อประกวดดาว-เดือน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

วันที่ดำเนินการ  ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์ ในเดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนมกราคม 2566 
สถานที่

 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชธานี 

ปีการศึกษา  2565