002

 

เพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตย คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาทุกคนในคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการเลือกคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เพื่อให้ดำเนินงานตามพันธกิจ และนโยบายต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชธานี

วันที่ดำเนินการ  วันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น.
สถานที่ จัดการเลือกตั้งผ่าน Google forms
ปีการศึกษา  2565