412974916 294996249734790 1904053238971838015 n

ในปีการศึกษา 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาใหม่ จำนวน 145 คน หนึ่งในภารกิจสำคัญของสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความเคร่งครัดต่อกฎระเบียบของคณะพยาบาลศาสตร์ มีระเบียบวินัย อดทน และตรงต่อเวลา รวมถึงการส่งเสริมการปรับตัวเพื่อเข้าสู่บทบาทการเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพี่ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความอบอุ่น ความประทับใจ ในการที่จะก้าวเข้าสู่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี และเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษารุ่นน้อง จากการทำงานร่วมกันของนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อบ่มเพาะประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม ตลอดจนสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยผ่านกิจกรรมการประชุมเชียร์ และพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะในการเป็นผู้นำ มีทักษะในการปรับตัวและทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา รวมถึงการพัฒนานักศึกษาให้มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ มีบุคลิกภาพ ที่น่าเชื่อถือและเป็นมิตร ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

กิจกรรมในการประชุมเชียร์ประกอบด้วย การฝึกระเบียบวินัยนักศึกษา ระเบียบเชียร์ การฝึกร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย การฝึกร้องเพลงเชียร์ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การละลายพฤติกรรม กิจกรรม Freshy night เพื่อประกวดดาว-เดือน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งกิจกรรมในโครงการดำเนินการโดยนักศึกษารุ่นพี่ ทุกชั้นปี โดยจัดแบ่งทีมงานแต่ละฝ่ายให้รับผิดชอบตามหน้าที่ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ดำเนินการ  ทุกวันจันทร์ อังคาร และพุธ ในเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2566
สถานที่

 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชธานี 

ปีการศึกษา  2566