76646878 2681475255245921 8907314769455742976 n

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้านหนึ่ง คือ ให้นักศึกษามีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขต่างๆ เช่น การคิดคำนวณการให้สารน้ำ การบริหารยา การใช้ตัวเลขสถิติในการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลในการดำเนินการวิจัย การใช้แบบประเมินต่าง ๆ เป็นต้น โดยรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เป็นวิชาแรกที่นักศึกษาต้องขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย และมักพบว่านักศึกษาพยาบาล ยังมีปัญหาในการคิดคำนวณในการปฏิบัติการพยาบาล เช่น คำนวณช้า คำนวณไม่ถูกต้อง และขาดทักษะด้านการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับการพยาบาลล่าช้า คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการทางการพยาบาล และเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านการมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
วันที่ดำเนินการ  วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566
สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
ปีการศึกษา  2566
เอกสารประกอบ