429962538 8025039097509742 4334565825932052176 n

ในการดำเนินงานตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชธานี ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้ให้ความสำคัญกับการที่นักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการศึกษา ติดตาม รับรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะ ทั้งในภาพรวมและโดยเฉพาะองค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อนักศึกษาโดยตรงได้แก่ องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หรือด้านทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งตัวนักศึกษาควรจะทราบว่าคณะได้กำหนดนโยบายคุณภาพและแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบไว้อย่างไรและควรมีบทบาทในการที่จะเป็นส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพ จึงเห็นควรจัดโครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาภายในคณะได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ตามหลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา มีทักษะในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในและภายนอก รวมทั้งกระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย การนำกระบวนการ PDCA ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการทำโครงการพัฒนานักศึกษา และโครงการในรายวิชาเรียน

วันที่ดำเนินการ วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566
สถานที่

ณ ห้อง slope ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี

ปีการศึกษา  2566