วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 สอบผ่านรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน สามารถเข้ารับหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และร่วมพิธีมอบ      ตะเกียงจํานวน 82 คน เพื่อแสดงถึงเอกลักษณะของวิชาชีพพยาบาล และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในการเข้าสู้วิชาชีพพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จึงได้จัดโครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียงให้แก่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 ขึ้น
วันที่ดำเนินการ  วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
สถานที่  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ปีการศึกษา 2564
เอกสารประกอบ