สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN)  ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล  ได้กําหนดให้วันที่  12  พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) ทั้งนี้เนื่องจากวันที่ 12 พฤษภาคม เป็นวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล   ผู้ก่อกําเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ ตั้งใจจะบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
วันที่ดำเนินการ วันจันทร์ 18 พฤษภาคม 2563
สถานที่ โครงการ Online ผ่าน Application Zoom
ปีการศึกษา  2562
เอกสารประกอบ