317253443 1014473246165966 4653092622953270548 n 

โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 24 และ พิธีมอบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2565   วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ โดยมีสัญลักษณ์ของวิชาชีพที่สําคัญ คือ เครื่องแบบพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยชุดเครื่องแบบพยาบาลสีขาวและหมวกพยาบาลคาดแถบสีดํา   ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเท่านั้นจึงจะสามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาลตามแบบสากล  
วันที่ดำเนินการ ในพฤหัสบดีที่ที่ 16 มีนาคม 2566
สถานที่  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ปีการศึกษา 2565