317253443 1014473246165966 4653092622953270548 n 

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 สอบผ่านรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน สามารถเข้ารับหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และร่วมพิธีมอบตะเกียงเพื่อแสดงถึงเอกลักษณะของวิชาชีพพยาบาล และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในการเข้าสู้วิชาชีพพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จึงได้จัดโครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียงให้แก่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565
วันที่ดำเนินการ  วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565
สถานที่  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ปีการศึกษา 2565