277190359 489809596017148 3047377728578736276 n

วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ โดยมีสัญลักษณ์ของวิชาชีพที่สําคัญ คือ เครื่องแบบพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยชุดเครื่องแบบพยาบาลสีขาวและหมวกพยาบาลคาดแถบสีดํา   ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเท่านั้นจึงจะสามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาลตามแบบสากลได้  
วันที่ดำเนินการ วันที่ 17-26 มีนาคม 2565
สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ปีการศึกษา 2564
เอกสารประกอบ