การทำนุบำรุงศิลป/บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชา การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ การจัดการ เข้าร่วมการบริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านขามใหญ่เข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม การทำนุบำรุงศิลป/บริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ