คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความต้องการของนักศึกษาดังกล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีความรู้เรื่อง พรบ คอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word และ Power point) สามารถลงโปรแกรม SPSS และสามารถสืบค้นและยืมหนังสือE-bookได้นําไปใช้ในการเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
วันที่ดำเนินงาน  เดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2565
สถานที่  ห้อง 1203-1204 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชธานี
ปีการศึกษา  2564
เอกสารประกอบ