300700775 396877289256368 8477083897870216377 n

เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษาได้มีการวางแผนชีวิตเพื่อเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ ผู้สําเร็จการศึกษามีโลกทัศน์กว้างไกล ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถดํารงตน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สําเร็จการศึกษาพยาบาลมีจิตสํานึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ พร้อมที่จะรับใช้สังคมสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันและต่อวิชาชีพตลอดไป

วันที่ดำเนินงาน วันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2565
สถานที่ ห้อง 1205-6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ
ปีการศึกษา 2564
เอกสารประกอบ