300738565 818738376157046 1330522070819962221 n

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี “ราชธานีวิชาการ Junior ครั้งที่ 4” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
เป็นเวทีทางวิชาการในการแสดงศักยภาพในการเข้าร่วมนําเสนอและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา และเปิด
โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมระหว่างนักศึกษาและคณาจารย
วันที่ดำเนินงาน  วันที่ 16 มีนาคม 2565
สถานที่ นําเสนองานวิจัย ณ ห้อง 1203-4 และ 1205-6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ และนําเสนอนวัตกรรม บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
ปีการศึกษา  2564
เอกสารประกอบ