300735832 611380720430602 128557538585721029 n

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในกลุ่มนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
วันที่ดำเนินการ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565
สถานที่ จัดการเลือกตั้งผ่าน Google form
ปีการศึกษา  2564
เอกสารประกอบ