301119864 409096311127387 1564567696376965542 n

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เห็นถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ในโครงการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการคํานวณคณิตศาสตร์แก่นักศึกษาและเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านการมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
วันที่ดำเนินการ  วันที่ 23 เมษายน 2565
สถานที่  จัดโครงการผ่าน Application Zoom Cloud Meetings
ปีการศึกษา  2564
เอกสารประกอบ